Forventninger til 2019 og fremover.

Strategier og forventninger til den fremtidige udvikling for

Røde Kors, Gråsten i 2019 og fremover.

Det Sociale.
Generelt vil vi arbejde på en fortsat udvikling af både nuværende og nye initiativer og aktiviteter på det sociale område i Gråsten, til hjælp og støtte for socialt udsatte og sårbare i lokalsamfundet.

Det vil fortsat i 2019 bl.a. have høj prioritet at arbejde for, at antallet af besøgsvenner kan modsvare behovet, så vi fremover kan undgå ventelister samt at fastholde den positive udvikling som vi har i både Familienetværket og i den store gruppe af nørklere.

Økonomien og det kommercielle.
Vi forventer, at vor økonomi både i 2019 og fremover fortsat vil gøre det muligt for os at fokusere på både Røde Kors internationale arbejde og på nationale og lokale behov, som giver god mening for Røde Kors, Gråsten at være involveret i. Bestyrelsen tager gerne imod forslag og ansøgninger om støtte på det nationale og lokale område.

Vor butik er fortsat i særdeles god drift, og vi har kun grund til at forvente en fortsat positiv udvikling her. Butikken og de frivillige her, vil både i 2019 og fremover sammen med bestyrelsen være omdrejningspunktet for vore aktiviteter ved Torvedagene og ved evt. andre arrangementer i Gråsten og omegn, som vi måtte blive inviteret med til at deltage i.

Samarbejdet med andre.
Vi forventer at fortsætte samarbejdet med Broager og Sundeved afdelingerne omkring besøgstjenesten med bl.a. udflugter og juleafslutninger for vore besøgsvenner, som vi startede tilbage i 2017.
Samtidig støtter vi også ideen om, et samarbejde på tværs af afdelingerne for visse af familienetværkets aktiviteter når Broager og Sundeved afdelingerne har ressourcer på plads til det.

Vi forventer også i 2019 at fortsætte samarbejdet i Kommunekredsen (KK) omkring integrationsaktiviteten som administrativt styres fra Røde Kors afdelingen Sønderborg, hvor også langt de fleste asylansøgere også opholder sig. Herudover vil vi også deltage i diverse kurser i KK regi, som Landskontoret står som arrangører af. Vi støtter alle initiativer som har til formål at aktivitetsledere og øvrige frivillige kan mødes på tværs af afdelingerne i KK med henblik på udveksling af erfaringer og etablering af sociale relationer på tværs af afdelingerne generelt.

M..h.t. Netværk Syd, hvor vi nu er repræsenteret i koordinationsudvalget via vor næstformand (Janne Thyø Thomsen), forventer vi fortsat, at kunne tilbyde vore frivillige mulighed for at deltage i en række af Netværkets arrangementer, med det formål, løbende at udvikle de frivilliges kompetencer på både fagligt og personligt plan, samt generelt m.h.t. deling af viden og kendskabet til Røde Kors organisationen i netværkets område.
Vi har et godt og vigtigt samarbejde med kommunen omkring ferielejre for børn, julehjælp, sårbare ældre og ensomme samt med Jobcentret m.h.t. praktikanter. Dette samarbejde vil også blive fortsat i 2019.

Vi vil generelt arbejde på, at etablere og udbygge samarbejdet med andre foreninger, virksomheder, institutioner og organisationer i vort lokalområde, hvor mulighederne herfor byder sig.

Andre aktiviteter.
Vi har i bestyrelsen besluttet at vi udover Torvedagene også vil deltage i Kværs messen i september og senere i Æblefestivalen på havnen i Gråsten.
Landsindsamlingen vil fortsat have en særlig opmærksomhed for løbende at sikre et godt og stabilt resultat, ved bl.a. at sikre at alle ruter bliver besat med indsamlere. Vi har p.t. defineret 40 ruter.

Medlemmerne og de frivillige.
Vi vil i bestyrelsen generelt arbejde for, at holde både de frivillige, aktivitetsledere og bestyrelsen opdateret med relevant faglig og ledelsesmæssig viden i form af deltagelse i årsmøder og kurser m.m. samt løbende arbejde for, at sikre det nødvendige generationsskifte varetaget i hele afdelingen.

Bestyrelsen vil arbejde for, at generalforsamlingen fortsat bliver det årlige fælles arrangement, som alle de frivillige, udover medlemmerne også deltager i, med det formål, at styrke fællesskabet og sammenholdet i hele afdelingen.
Vor frivilligpleje med årlige arrangementer som forårs- og sommerudflugter samt juleafslutninger m.m. for alle aktivitetsområder vil blive fortsat, som vi plejer.

Udover ovennævnte, vil vi arbejde på, generelt at udvikle initiativer og aktiviteter som på sigt også vil medføre flere frivillige, nye medlemmer og involvering af unge i afdelingens aktiviteter.

Jeg ser frem til endnu et godt år for Røde Kors, Gråsten
Gråsten februar 2019.
Thomas Brink
Formand

Logo røde kors

 

170114 Logo Gråsten