Forventninger til 2018 og fremover.

Forventninger til den fremtidige udvikling for

 Røde Kors, Gråsten i 2018 og fremover.

Generelt forventer vi en positiv udvikling på alle områder i afdelingen i både 2018 og fremover.

Det vil fortsat i 2018 have højeste prioritet, at få tilknyttet flere besøgsvenner til afdelingen. Vi har en venteliste med ensomme som ønsker en besøgsven, og som vi har et stort ønske om at kunne hjælpe.

Vi forventer i 2018 at fortsætte samarbejdet i KK (Kommunekredsen) omkring integrationsaktiviteten som administrativt styres fra Røde Kors afdelingen Sønderborg, hvor også langt de fleste asylansøgere også opholder sig. Herudover vil vi også deltage i diverse kurser i KK regi, som Landskontoret står som arrangører af. Det gælder bl.a. rekrutteringskurset for aktivitetsledere i besøgstjenesten som planlægges i februar og kurset ’Introduktion til Røde Kors’, hvor der planlægges med et kursus i Gråsten i april og et i Sønderborg senere på året. Vi støtter samtidig initiativer som har til formål at aktivitetsledere og øvrige frivillige kan mødes på tværs af afdelingerne med henblik på udveksling af erfaringer og etablering af sociale relationer generelt.

Vi forventer også at fortsætte samarbejdet med Broager og Sundeved afdelingerne omkring udflugter og juleafslutninger for vore besøgsvenner, som vi startede tilbage i 2017.

Med hensyn til familienetværket forventer vi at starte et samarbejde op med Broager afdelingen i 2018 og senere også at inddrage Sundeved afdelingen i dette samarbejde, når de har ressourcer på plads til det.

Også m.h.t. Netværk Syd, hvor vi nu er repræsenteret i koordinationsudvalget via vor næstformand (Janne Thyø Thomsen), forventer vi i år igen, at kunne tilbyde vore frivillige mulighed for at deltage i en række af Netværkets arrangementer, med henblik på den løbende udvikling af de frivilliges kompetencer på både fagligt og personligt plan samt generelt m.h.t. deling af viden og kendskabet til Røde Kors organisationen i netværkets område.

Vi har et godt og vigtigt samarbejde med kommunen omkring ferielejre for børn, julehjælp, sårbare ældre og ensomhed. Dette samarbejde vil også blive fortsat i 2018.

De årlige arrangementer med forårs- og sommer udflugter samt juleafslutninger for alle aktivitetsområder vil også blive fortsat, som vi plejer.

Vi har i bestyrelsen besluttet at vi udover vore traditionelle arrangementer og initiativer som Old Timer, Dronningemodtagelse og Torvedagene også vil deltage i Kværs Lokalmessen den 29. september, Sundheds- og Livsstils messen på Benniksgaard i Rinkenæs den 29. – 30. september og i  Æblefestivallen i oktober på havnen i Gråsten.

Landsindsamlingen vil fortsat have en særlig opmærksomhed for løbende at sikre et godt og stabilt resultat, ved bl.a. at sikre alle ruter bliver besat med indsamlere. Vi vil fortsætte samarbejdet med GIG (Gråsten Idræts og Gymnastikforening) og med Gråsten Plejecenter og vil arbejde på, at etablere samarbejde med andre virksomheder, institutioner og organisationer hvis mulighederne herfor byder sig. Vi har p.t. defineret ca. 40 ruter.

Bestyrelsen vil fortsat arbejde for, at generalforsamlingen bliver det årlige fælles arrangement, som alle de frivillige, udover medlemmerne også deltager i, med det formål, at styrke fællesskabet og sammenholdet i hele afdelingen.

Vi forventer, at vor økonomi både i 2018 og fremover fortsat vil gøre det muligt for os at fokusere på både Røde Kors internationale arbejde og på nationale og lokale behov, som giver god mening for Røde Kors, Gråsten at være involveret i. Bestyrelsen tager gerne imod forslag og ansøgninger om støtte på det nationale og lokale område.

Vor butik er i særdeles god drift, og vi har kun grund til at forvente en fortsat positiv udvikling her. Butikken og de frivillige her, vil både i 2018 og fremover sammen med bestyrelsen være omdrejningspunktet for vore aktiviteter ved Old Timer arrangementet, Dronningemodtagelsen og ved Torvedagene senere på året og ved evt.andre arrangementer i Gråsten og omegn, som vi måtte blive inviteret med til at deltage i.

Vi vil i bestyrelsen generelt arbejde på, at holde både de frivillige, aktivitetsledere og bestyrelsen opdateret med relevant faglig og ledelsesmæssig viden i form af deltagelse i årsmøder og kurser m.m. samt løbende arbejde på, at sikre det nødvendige generationsskifte varetaget i hele afdelingen.

Udover ovennævnte, vil vi arbejde på, at udvikle initiativer og aktiviteter som på sigt også vil involvere unge.

Jeg ser frem til endnu et godt år for Røde Kors, Gråsten, og til et fortsat godt samarbejde med jer alle i 2018.

Gråsten februar 2018.

Thomas Brink

Formand

Logo røde kors

 

170114 Logo Gråsten