Årsberetning m.v.

Årsberetning for 2018.

 Røde Kors, Gråsten afdelingen.

Med tak for ordet til dirigenten, vil jeg åbne generalforsamlingen med at byde velkommen til den seksogfirsindstyvende generalforsamling i Røde Kors, Gråsten.

86 er det åremål, som afdelingen mindst er nået til iflg. et dokument fra 1934, som vi har fundet på lokalhistorisk arkiv.

Generalforsamlingen i 2018.

Generalforsamlingen i 2018 blev afviklet på Det Gamle Rådhus på Torvet i Gråsten, den 21. februar med ca. 45 deltagere og med Niels Baarvig som dirigent.

Vibeke Lenskjold, projektchef fra Sundhedsklinikkerne, fortalte os om formålet med Sundhedsklinikkerne i København og Aarhus, og om aktiviteterne som de ca. 300 frivillige der er optaget af.

Et meget interessant og lærerigt indlæg præsenteret af en meget professionel og dedikeret person.

Vi havde også fornøjelsen af, at landskontoret havde udvalgt Gråsten som den ene ud af tre afdelinger, til et besøg af en journalist og en fotograf ved vor generalforsamling, med det formål senere at kunne præsentere resultatet på ’Mit Røde Kors’, om hvordan vi i Gråsten afvikler generalforsamlingen, bl.a. afledt af den store opbakning vi normalt nyder fra vore frivillige og medlemmers side til generalforsamlingen.

Valget i 2018.

Janne Thyø Thomsen var på valg og blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år og fortsætter som næstformand efter konstitueringen.

Kaj Nygaard var på valg og blev genvalgt og fortsætter som kasserer efter konstitueringen.

Grethe Bangsgaard var på valg og blev genvalgt og fortsætter som sekretær efter konstitueringen.

Lissy Andersen var på valg og blev genvalgt.

Bestyrelsen består herudover af

Thomas Brink Thomsen, formand

Marianne Kni Nielsen

Anne Petersen

Nielsine Jørgensen blev genvalgt som suppleant

Bente Sato blev genvalgt som suppleant.

Valget i 2019.

På valg til bestyrelsen her i 2019 er derfor.

Thomas Brink Thomsen, formand som ikke modtager genvalg.

Marianne Kni Nielsen modtager genvalg for 2 år..

Anne Petersen modtager genvalg for 2 år.

Suppleanterne er på valg hvert år.

Både Nielsine Jørgensen og Bente Sato modtager genvalg.

Det samme gælder revisorerne

Allan Gellert og Erling Nissen samt revisor suppleant Bent Olesen.

Berit Kiebitz  ønsker ikke at fortsætte som revisor suppleant.

Der skal hermed vælges mindst et nyt medlem til bestyrelsen og en ny revisor suppleant.

Benny Christensen vil blive foreslået af bestyrelsen som revisor suppleant.

Der gøres opmærksom på, at formanden iflg. vedtægterne skal vælges på generalforsamlingen.

Som det vil fremgå af det følgende, har vi også gennem hele 2018 kunnet glæde os over en stor aktivitet i alle afdelingens områder.

 

De faste aktiviteter.

Besøgstjenesten.

Også i år skal der lyde en stor tak til besøgsvennerne for den store indsats som de har ydet igennem hele året og for de flestes vedkommende igennem mange år i træk. En indsats som ikke umiddelbart er synlig, bortset fra hos dem som nyder godt af den. En tjeneste som ikke umiddelbart hverken kan eller skal måles i økonomisk målestok, men i den værdi som den har for den enkelte besøgsmodtager, og for mange gælder det, at denne værdi er af uvurderlig karakter.

Desværre oplevede vi, at Grethe vor aktivitetsleder på området blev ramt af alvorlig sygdom først på sommeren.

Vi kan heldigvis glæde os over, at hun i begyndelsen af december vendte tilbage til os igen, og med mod og lyst til at genoptage bestyrelsesarbejdet.

Vi har p.t. 11 besøgsvenner tilknyttet afdelingen.

Familenetværket og ferielejre.

Familienetværket fik i januar DKK 2.365,00 i støtte til deres aktiviteter af SuperBrugsen via deres ’pollet’ system, hvor kunderne kan synliggøre deres sympatier for forskellige sociale initiativer i byen.

Egmond fonden støttede 3 familier med i alt DKK 4.500,00 via En Håndsrækning arrangementet.

Familienetværkets årlige Kr. Himmelfarts udflugt, i år den 10. maj, gik til Univers på Nordals.

11 familier med tilsammen 22 børn og 15 voksne og plus 4 Røde Kors frivillige deltog i turen.

I alt 41 personer.

Som tidligere år var udflugten også i 2018 en stor succes.

I alt 10 børn kom med på ferielejr i 2018. Lejren blev afviklet i uge 28 på Kongeå dalens Efterskole.

Den 5. april havde vi besøg af konsulenter fra Landskontoret for at hente ny inspiration til netværkets arbejde. Også repræsentanter fra Broager afdelingen deltog.

Planen om at iværksætte et samarbejde med Broager og Sundeved afdelingerne på området afventer dog at der startes konkrete initiativer op i de to afdelinger.

I sommerferien blev det også til en tur til Junp-A-Lot for dem som ønskede at deltage. Der var fin tilslutning til arrangementet og senere på året blev der også til en biograftur.

3 frivillige fra netværket deltog i ’Give back Friday’ i SuperBrugsen op til jul. Et fælles Coop – Røde Kors arrangement.

Som noget nyt, blev en Syrisk familie også tilknyttet netværket i 2018.

Der er i alt 5 meget engagerede frivillige tilknyttet familienetværket.

Gruppens aktiviteter med fællesspisninger m.m. har fortsat sin base i FDF huset A’Arnstej.

Nørklerne.

Nørklernes høje aktivitetsniveau fortsatte gennem hele 2018. Der blev præsteret i alt 790 stykker nørkletøj som alle blev sendt til Pakkecentralen i Kliplev, heriblandt f.eks.70 tæpper.

Herudover blev der også strikket to store slumretæpper som begge blev sat på auktion og solgt for i alt DKK 950.

De ene vil efterfølgende blive doneret til Røde Kors nye Frivillighus på Blegdamsvej i København, som en gruppe af nørklere m.fl. vil besøge i løbet af marts 2019.

Pengene for tæpperne går til velgørenhed i lokalområdet.

Nørklerne deltog også med en flot udstilling på Kværs messen den 28. september og senere også på Æblefestivallen i Gråsten den 12. og 13. oktober. Kreativiteten havde frit løb.

Vi har i alt 25 nørklere, hvoraf de 3 strikker hjemme.

3 stoppede i løbet af året p.g.a. alder.

Til orientering kan det fortælles at alle Nørklere i Danmark præsterede i alt 26,4 ton tøj til Røde Kors humanitære indsats globalt. Herudover blev der uddelt 6.500 bamser til børn af indsatte i Danmark.

 

Butikken/genbrug.

I februar købte vi en lukket cargo trailer til brug for den ugentlige tømning af tøj containerne og generelt til transport af møbler og andet med det formål at kunne undgå at få vand på sække og tøj m.m. i regnvejr. En længe ventet forbedring af arbejdsforholdene for alle involverede ved både afhentning af tøj og ting og for dem som sorterer tøjet.

Det reviderede regnskab for 2018 udviser en omsætning for butikken på DKK 572.530 mod DKK 616.143 i 2017. Overskuddet fra butikken blev på DKK 316.265 mod DKK 349.454 i 2017.

Vi er p.t. 40 frivillige omkring butikken når vi tæller mændene som er tilknyttet butikken med.

Det hører med til historien om vort resultat at fortælle, at det tøj som vi sorterer fra, og som ikke er godt nok til vores butik, bliver sendt til Røde Kors Centret i Horsens, og herfra videresolgt til opkøbere, som foretager en videreforarbejdning af forskellig karakter. Intet går til spilde.

Det omfatter ca. 30 ton tøj pr år, og indbringer en indtægt til Røde Kors på omkring DKK 90.000,00 udover overskuddet fra butikken på DKK 316.265 som tidligere nævnt.

Faldet i omsætningen begrundes i en kombination af manglende turister på Fiskenæs i foråret og mindre mærkevaretøj i tøjcontainerne.

Landsindsamlingen den 7. okt.

Indsamlingen den 7. oktober gav et resultat på DKK 19.897. Alt sammen takket være 20 engagerede indsamlere og positive Røde Kors støtter i Gråsten og omegn. Beløbet i 2017 var på DKK 32.138.

Her var det lykkedes os at få organiseret 37 indsamlere.

Indsamlingen blev sponsoreret af ipnordic og SuperBrugsen, Gråsten med. kaffe og rundstykker med pålæg samt frugt til indsamlerne om morgenen.

Julehjælp m.m.

Julehjælpen i 2018 blev med 28 familier og tilsammen 44 børn. I 2017 var antallet 30 familier og med i alt 52 børn. Det var det højeste antal nogensinde i Gråsten.

Vi har oplevet det positive, at et par af de familier, som tidligere har søgt julehjælp hos os er kommet i arbejde, og derfor heller ikke søger julehjælp mere.

Hjælpen bestod i en stor julepakke fra Super Brugsen, Gråsten til en værdi af DKK 800,00, plus et gavekort til en værdi af DKK 250,00 til Fætter BR pr. barn under 16 år.

Udover julehjælpen blev 23 ensomme betænkt med en julehilsen i form af bl.a. lidt vin og chokolade og som tidligere år fik beboerne på Gråsten Plejecenter og Dalsmark også i 2018 hver en stor julekurv til en værdi af DKK 1000,00 til at forsøde julen med.

Venskabsprojekterne m.m..

Af årets overskud donerede vi DKK 40.000 til Røde Kors venskabsprojektet i Nepal og DKK 40.000 til Røde Kors venskabsprojektet i Myanmar (tidl. Burma).

Projekterne drejer sig primært om bedre sanitære løsninger, rent vand og sundhed.

Disse beløb bliver p.t. suppleret op af Danida med en faktor 9, hvor de er involveret. Alternativt med en faktor 4 af EU hvor de er involveret. Disse faktorer kan variere fra år til år.

Herudover donerede vi DKK 25.000 til sundhedscentrene i København og Aarhus, som drives af Røde Kors. Centre, hvor populært sagt mennesker uden CPR nr., kan henvende sig og få lægehjælp gratis.

Ovennævnte donationer beløber sig til i alt DKK 105.000. Herudover er der hensat DKK 50.000 af årets resultat til Sundhedscentrene i 2019.

D.v.s. at beløbet for 2018 sammen lagt ender på DKK 155.000.

 

 

 

 

Det lokale hjælpearbejde i økonomi.

Værdien af foreningens indsats i lokalområde til julehjælp, ferielejre for børn, familienetværket, integrations aktiviteten i kommunekredsen samt arrangementer og udflugter for ældre m.m. omfatter samlet et beløb på DKK 107.436 mod DKK 107.491 i 2017.

Vi har hermed stort set opfyldt bestyrelsens målsætning om, at ca. 1/3 af overskuddet af vore egne aktiviteter skal bruges på humanitære aktiviteter i lokalområdet.

 

Særlige aktiviteter og begivenheder i 2018.

Besøg fra Røde Kors, Vejen den 27. februar.

Røde Kors, vejen ønskede i forbindelse med deres årlige udflugt at besøge vor butik i Gråsten.

Vi gav kaffe og kage og butikken fik meget ros.

Der var i alt 29 personer med på turen.

Røde Kors introduktionskursus i Gråsten.

Den 16. april havde landskontoret inviteret alle frivillige i Sønderborg Kommunekreds til et ’Introduktion til Røde Kors’ kursus i Ahlmannsparken, Gråsten.

Konsulent Niels Baarvig, Regional Udvikling var kursusleder.

Der deltog 35 frivillige i arrangementet. Primært fra Gråsten, Broager og Sundeved.

Spis sammen arrangementet.

Vi deltog som sidste år i 2018 igen spis sammen arrangementet i Ahlmannsparken

Denne gang i samarbejde med kun Ældre klubben og Ældre Sagen, idet pensionistforeningen havde valgt at melde fra til arrangementet

Der deltog ca. 150 personer i arrangementet som blev afviklet den 6. maj.

Bag arrangementet står Folkebevægelsen mod ensomhed, som er dannet af ca. 60 humanitære organisationer og foreninger i Danmark. Herunder Røde Kors.

Frivillige fra bl.a. Røde Kors stod for serveringen.

Old Timer løbet.

Den 26. maj var frivillige fra butikken igen aktive med servering af morgenkaffe og rundstykker for 300  Harley folk.

Nok den største gruppe motorcykler som har deltaget i Old Timer arrangementet hidtil.

Modtagelsen af dronningen.

Den 15. juli var der officiel modtagelse af Dronningen på Torvet som i tidligere år.

En gruppe af vore rutinerede og velforberedte frivillige stod igen for at servere kage, vin og vand for de omkring 800 fremmødte.

Torvedagene.

Torvedagene blev afviklet i dagene 4. – 5. august med bl.a. modeshow i gaden, aktiviteter for børn, gratis is og forfriskninger til de voksne.

De nye initiativer som primært var organiseret af frivillige fra bestyrelsen og andre frivillige var med til at gøre dagene til en stor succes.

Kværs messen.

Nørklerne deltog her, som sidste år, med en flot udstilling og i 2018 suppleret med en strikkecafe. Standen var rigtig godt besøgt. Messen blev afviklet den 28. september.

Æblefestivalen.

Udover nørkler udstillingen og strikkecafeen tilbød vi også instruktion i 1. hjælp og brug af hjertestarter. Et initiativ som Røde Kors Sydals/Augustenborg stod for.

Som noget nyt sponsorerede vi også samaritterne som festivalen var pligtige til at have på pladsen.

 

Frivilligpleje/anerkendelse for den frivillige indsats.

Gråsten revyen.

Den 13. marts overværede butikkens frivillige, besøgsvennerne, familienetværket m.fl. Gråsten revyen på det lille teater. Et virkelig godt arrangement, som vi indtil videre deltager i hvert andet år (i lige år)., i stedet for den traditionelle udflugt. Vi var i alt 32 deltagere.

Forårsudflugten for besøgsvennerne.

Den årlige forårsudflugt for besøgsvennerne gik i 2018 igen til Løjt Land med kaffe på Restaurant Knapp.

Igen en vellykket tur med i alt 30 tilmeldte. Heraf 8 fra Broager og 5 fra Sundeved.

Solen skinnede fra en skyfri himmel og alt var frodigt grønt. Det kunne ikke være bedre.

Nørklernes forårsudflugt.

Nørklernes forårsudflugt gik til Håndarbejdsmessen i Rødekro. Herudover deltog flere i teaterforestillinger i både Havnbjerg, Sønderborg og Gråsten. Alle arrangeret af Frivillighedens hus i Sønderborg.

Gråsten nørklerne holdt deres egen sommerafslutning med fælles spisning på Den Gamle Skomager.

Nørklerne i Kværs holdt også deres egen juleafslutning.

Frivilligdagen.

19 frivillige deltog i kommunens arrangement i Nordalshallen på Frivilligdagen den 28. september. Det højeste antal nogensinde.

Juleafslutningen for butikken og familienetværket m.fl.

Juleafslutningen for butikken og familienetværket m.fl. på Naturskolen den 22. november havde også et rekordstort tilslutning med i alt 45 deltagere.

Juleafslutningen for besøgsvennerne og nørklere.

Også juleafslutningen for besøgsvennerne og nørklerne havde det største antal tilmeldte nogensinde med i alt 46 deltagere. Heraf var der 8 fra Sundeved og 8 fra Broager.

Arrangementet blev afviklet på Det Gamle Rådhus.

Samarbejdsrelationer.

Det er bestyrelsens overbevisning, at samarbejdet med andre Røde Kor afdelinger og organisationer samt med andre private og offentlige organisationer og foreninger i lokalområdet, har stor betydning for udviklingen af vor humanitære indsats i lokalområdet. De primære partnere er nedennævnte.

-          Broager og Sundeved afdelingerne omkring besøgsvennerne.

Vi glæder os over det gode samarbejde som vi har fået op at stå med de to naboafdelinger.

-          Kommunekredsen. KK møder m.m. generelt.

F.eks. inspirationsmøde for nørklere den 25. april i Frivillighuset.

-          Netværk Syd. Div. Arrangementer på tværs af afdelinger og kommunekredse.

Emner og initiativer som den enkelte afdeling eller kommunekreds ikke selv magter.

-          Landskontoret. Formandskonferencer, landsmøder m.m.

-          Sønderborg kommune. Familienetværkets aktiviteter, julehjælp og sårbare ældre.

Medvirker til at sikre, at det er de rigtige personer som vi bruger vore ressourcer på.

Jobcentret m.h.t. praktikanter.

-          ipnordic. Sponsor af rundstykker m.m. til Landsindsamlingen m.m.

-          SuperBrugsen, Gråsten. Sponsor til Landsindsamlingen med frugt m.m. og støtte til familienetværket via ’Pollet’ systemet.

-          Ældre Sagen i Gråsten omkring Spis Sammen arrangementet m.m.

-          FDF, Gråsten primært omkring familienetværkets aktiviteter.

 

Sammendrag af Gråsten afdelingens samlede bidrag i 2018.

Økonomisk drejer det sig om butikkens bidrag på DKK 316.265, Landsindsamlingen på DKK 19.897, værdien af andre indtægter og sponsorater incl. §18 midler på DKK 76.265 og medlemskontingenter på DKK 8.880.

Sammenlagt et beløb på DKK 421.307.

Heri er ikke includeret værdien af tøjet som vi sender til Horsens, som skønnet bringer en indtægt på  omkring DKK 90.000, idet man her kan argumentere at hvis ikke vi havde tømt containerne, ville Genbrug, Horsens gøre det direkte.

Til ovennævnte skal lægges værdien af alt nørklertøjet og værdien af den store sociale indsats som udføres af vore besøgsvenner, familienetværket og andre.

En indsats som ikke kan måles i økonomi, men en indsats som vi alle kun være meget stolte af.

Andelen af overskuddet som vedtægtsmæssigt skal overføres til hovedorganisationen (34%), udgjorde i 2018 DKK 110.548 mod DKK 121.903 i 2017.

 

Kassereren vil orientere nærmere om økonomien og regnskabet senere.

 

Jeg vil slutte beretningen af med at konkludere, at Røde Kors i Gråsten, som det også fremgår af ovennævnte, fortsat er i en særdeles positiv udvikling.

 

En udvikling, som i høj grad hjælpes på vej af vores gode lokaleforhold på Nygade 16, kvalitetsniveauet som kendertegner vor butik, den store indsats fra alle vore aktive frivillige og sidst men ikke mindst takket være alle vore kunder, samarbejdspartnere og sponsorer af tøj og andet.

 

1000 tak til alle vore frivillige og til bestyrelsen for en stor indsats og et godt samarbejde i 2018.

 

Gråsten februar 2019.

Thomas Brink Thomsen

Formand

170215 Logo det er konge